هر دفعه زمانی که مردم برای انتخاب، آزادی دارند اشتباه انتخاب میکنند!!