دکستر: هیچ یک از احساسات ما مثل ترس و عشق قدرتمند نیستن. در خیلی مواقع این دو حس متفاوت نیستن و بخاطرشون کارهای احمقانه ای انجام می دی.