بایگانی برچسب ها: Fingertip Pulse Oximeter LK88

پالس اکسیمتر سنجش اکسیژن و ضربان قلب

پالس اکسیمتر سنجش اکسیژن و ضربان قلب اندازه‌ گیری ـریع و دقـیق میزان اکسیژن اـباع خون

دسته‌ها